Algemene voorwaarden Vivaform 

 1. Algemeen
 2. Identiteit van de verkoper
 3. Producten, koop en levering
 4. Prijzen en betaling
 5. Garantie
 1. Eigendom en risico
 2. Aansprakelijkheid
 3. Website en catalogus disclaimer
 4. Privacy beleid
 5. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Algemeen
 2. Aanvullende voorwaarden
 3. Privacy Policy Vivaform
 4. Redactie- en publicatievoorwaarden van meningen over een product

 • Algemeen

  1.1- Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Vivaform website, gedrukte catalogi en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Vivaform. Door het bestellen van Vivaform accepteert u deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de transactie. U wordt verzocht deze grondig te lezen.
  1.2- U moet achttien jaar of ouder zijn om de vivaform website te gebruiken en / of om bestellingen te plaatsen. Als u jonger bent dan achttien jaar, mag u alleen gebruik maken van de vivaform website en / of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Als u niet in aanmerking komt, verzoeken wij u geen bestellingen te plaatsen.

  Top
 • Identiteit van de verkoper

  Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) door DOMOTI SAS, handelend onder de naam Vivaform. De adresgegevens zijn opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden

  Top
 • Producten, koop en levering

  3.1- De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. Vivaform kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden goederen zonder kennisgeving aan u wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.
  3.2- Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Vivaform vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Vivaform aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Vivaform behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken.
  3.3- U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht, dan kunt u de klantendienst op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. Stuurt u de goederen terug in de originele verpakking van Vivaform, aan het in de Aanvullende Voorwaarden vermelde adres. Vivaform zal uw betaling terugstorten inclusief verpakkings- en verzendkosten (indien de gehele bestelling geretourneerd wordt). De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen.
  3.4- Vivaform streeft ernaar alle bestelde producten uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een bestelling kan op elk moment worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voltooid, zal Vivaform u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels ) niet beschikbaar is kan Vivaform een vervangend product van gelijke of betere kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als u het vervangende product niets wenst te houden, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de Klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of retourneren met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. Vivaform zal dan zorgen voor een creditering of terugbetaling indien van toepassing. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn onderhevig aan verandering, wijziging en / of verbetering . In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Vivaform trachten een hoogwaardiger alternatief te leveren.
  3.5- Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de Klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of retourneren met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. De afdeling Klantenservice zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging (zie de aanvullende voorwaarden voor contactgegevens).
  3.6- Wanneer u een bestelling plaatst bij Vivaform, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant. Vivaform wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Vivaform de bestelde goederen verstuurt, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Vivaform een bevestigingse-mail of -brief stuurt. Bevestiging van een bestelling via het internet vormt geen acceptatie door Vivaform.
  3.7- Vivaform zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling van een klant wordt verzonden op het door die klant gewenste tijdstip. Waar Vivaform niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door de klant gewenste tijdstip, wordt die bestelling zo snel als mogelijk verstuurd.
  3.8- Vivaform zal de producten leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de producten worden achtergelaten mocht u onverhoopt niet thuis zijn. Vivaform aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.
  3.9- Levering is alleen mogelijk in het land waarin besteld is. Levering aan een postbus of naar afgelegen gebieden van bepaalde landen, is niet mogelijk.
  3.10- Uitsluiting herroepingsrecht: Vivaform heeft het recht om producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, uit te sluiten van het standaard retourbeleid.
  3.11- Vivaform heeft het recht om klanten eventueel te vragen een aanbetaling te doen voor geplaatste orders. Indien dit betrekking heeft op uw bestelling, zal u daarover geÏnformeerd worden.

  Top
 • Prijzen en betaling

  4.1- Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment gepubliceerd, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.
  4.2- Het plaatsen van een bestelling door een klant is een aanbod aan Vivaform om een product of producten te kopen tegen de prijs als geadverteerd door Vivaform. vivaform heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling te weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.
  Aan elke nieuwe klant woord een voorafbetaling van 40 % op het totaalbedrag van de bestelling gevraagd. De rest wordt betaald na het ontvangen van het pakket.
  4.3- Alle prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en inclusief BTW. Vivaform garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online shop , specifieke aanbiedingen of catalogus vermelde prijzen op bestellingen ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de website , specifieke aanbieding of catalogus. De prijzen in de catalogi, speciale aanbiedingen of online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW tarieven worden verhoogd gedurende de looptijd van een catalogus of prijslijst, behoudt Vivaform het recht om dergelijke bijkomende bedragen aan de klant in rekening te brengen.
  4.4- Indien, ten onrechte, producten onnauwkeurig geprijsd zijn, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Vivaform niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Vivaform u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om te bevestigen of uw bestelling te weigeren voor het product in kwestie.
  4.5- Vivaform accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen als aangegeven in de Aanvullende voorwaarden.
  4.6- Door ondertekening van het bestelformulier in het geval van betaling via automatische incasso, of wanneer u bestelt via de Vivaform website, machtigt u:
     - Vivaform om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag 5 dagen na factuurdatum te innen, en
     - Uw bank om uw rekening te debiteren voor het bedrag, met Vivaform als de ontvanger. U kunt uw bank opdracht geven om de automatische incasso binnen acht weken na de overdracht te keren. Neem contact op met uw bank voor de van toepassing zijnde voorwaarden.
  4.7- Indien een klant nalaat juiste betaling bij zijn opdracht mee te sturen (bijvoorbeeld omdat een cheque of creditcard mandaat wordt geweigerd door de uitgevende bank of om enige andere reden), heeft Vivaform het recht om een vergoeding te vragen voor de administratieve kosten van het aanvragen van betaling. Vivaform behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden of verdere levering op te schorten. Dit heeft geen invloed op andere rechten die Vivaform heeft.
  4.8- Vivaform heeft het recht om credit controles uit te voeren indien zij dat nodig acht.
  4.9- Als u niet volledig betaalt na te zijn gemaand, kan Vivaform het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van 15% van de uitstaande hoofdsom tot € 2500, -, 10% van een uitstaande hoofdsom van € 2.500,01 tot € 5.000, -, en met een minimum bedrag van € 40, -.

  Top
 • Garantie

  5.1- Vivaform biedt een jaar garantie op door haar geleverde producten. Vivaform garandeert verder de kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Vivaform en vivaform verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door Vivaform. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde garantie claims komen voor uw rekening.
  5.2- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:
   -in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
   -bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
   -normale slijtage;
   -indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de bijsluiters en handleidingen.
  Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet.

  Top
 • Eigendom en risico

  6.1- Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op u over op het moment van aflevering , of, indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Vivaform probeerde te leveren. Vivaform is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw levering instructies.
  6.2- U wordt eigenaar van de producten nadat deze met succes zijn verzonden en wanneer Vivaform volledige betaling heeft ontvangen.

  Top
 • Aansprakelijkheid

  Onder voorbehoud van dwingendrechtelijke plaatselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van Vivaform voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:
     a. De door de klant aan Vivaform betaalde waarde, en
     b. De kosten voor het terugzenden van de gebrekkige producten naar Vivaform.
  Vivaform is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

  Top
 • Website en catalogus disclaimer

  8.1- Wijzigingen in producten kunnen worden aangebracht op ieder moment. Vivaform zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.
  8.2- De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. Vivaform aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere gekoppelde websites.
  8.3- Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen van onze Customer Services afdeling. Vivaform is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

  Top
 • Privacy beleid

  Vivaform respecteert uw privacy. Vivaform heeft haar gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens (Nederlands Bescherming Persoonsgegevens) in Nederland aangemeld onder nummer 1556478 en behandelt alle persoonsinformatie door u verstrekt confidentieel, in overeenstemming met haar privacy beleid, als vermeld op www.ideascommfort.nl en in overeenstemming met alle nationale en Europese wetten.

  Top
 • Intellectuele eigendomsrechten

  10.1- De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Vivaform zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen op verantwoorde wijze alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van 'best practices'.
  10.2- Alle geschreven tekst, foto's, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties en bewerkingen zijn auteursrechtelijk eigendom van Vivaform of van natuurlijke of rechtspersonen die een gebruiksrecht aan Vivaform ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Vivaform behoudt zich alle rechten voor.
  10.3- Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivaform of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.
  10.4- Alle namen, logo's, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van Vivaform of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een woord of beeldmerk is onwettig. U zult de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte van dergelijke zaken brengt Vivaform onmiddellijk op de hoogte.
  10.5- U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de Vivaform website, u Vivaform en onze licentiegevers een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het Vivaform domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van dergelijke materialen.

  Top
 • Algemeen

  11.1- Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze site beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming door het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de rechtbank in Amsterdam worden voorgelegd.
  11.2- Indien u of Vivaform verzuimt een bepaald een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Vivaform niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.
  11.3- Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.
  11.4- Vivaform is ten opzichte van u niet aansprakelijk voor u voor vertraging of niet-nakoming door een oorzaak buiten haar redelijke controle, of haar leveranciers , met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht , onlusten, arbeidsconflict , rellen zijn , overstroming en wetgeving.
  11.5- Indien u een zakelijke gebruiker bent, vrijwaart u Vivaform, en /of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers , onmiddellijk op verzoek, voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Vivaform website of andere uitingen.

  Top
 • Aanvullende voorwaarden

  1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door DOMOTI SAS, handelend onder de naam Vivaform, in Frankrijk worden geleverd. DOMOTI SAS is geregistreerd in Frankrijk met als maatschappelijke zetel 16 Avenue Industrielle, 59520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. Ons geregistreerde BTW-nummer is NL 8144 00140.

  2. Klantenservice in Nederland wordt verzorgd door DOMOTI SAS, met als statutaire zetel op 16 Avenue Industrielle, 59520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. Het adres voor retourzendingen is:
  B2C Europe Netherlands
  VIVAFORM
  Zuiderzeelaan 80
  1382 JW Weesp
  The Netherlands.

  U kunt eventuele klachten met betrekking tot uw bestelling per e-mail sturen aan: klantenservice@vivaform.nl of via telefoonnummer dat is 0252 438 432. De lijn is op maandag t/m vrijdag geopend van 9:00-18:00

  3. Vivaform accepteert betaling op de volgende wijzen:

  • Overboeking per bank : u stort het bedrag op de rekening van Vivaform op rekeningnummer NL11 ABNA 0240 0579 02(BIC: ABNANL2A).
  • Creditcard: Vivaform accepteert Visa, Mastercard, Maestro en debetkaarten. Vul uw kaartnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige veiligheidscode in (te vinden op de achterzijde van uw credit / debit card), en plaats uw handtekening op de bestelbon. Uw kaart wordt niet belast tot de dag van facturatie.
  • Incasso: Vivaform biedt de mogelijkheid om te betalen met een SEPA automatische incasso. Deze betalingen worden afgewikkeld 5 dagen na factuurdatum.
  • Ideal via de website: met iDeal kunt u tijdens het plaatsen van uw bestelling meteen via uw eigen bank afrekenen. U doet dit binnen de vertrouwde betaalomgeving van uw bank. Uw bestelling wordt hierdoor sneller afgehandeld, zodat u zo snel mogelijk uw producten thuis ontvangt.

  4. Indien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door de garantie of retourbeleid in deze voorwaarden.

  Top
 • Privacy Policy Vivaform (handelsnaam van DOMOTI SAS)

  Deze Privacy Policy is van toepassing op, iedere transactie en overeenkomst, het gebruik van de website en voor verstrekking van uw gegevens aan derden. Vivaform en Ideas Comfort respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en haar klanten. vivaform is een handelsnaam van DOMOTI SAS.

  Doel van het gebruik
  Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Vivaform. De verantwoordelijke hiervoor is DOMOTI SAS 16 Avenue Industrielle, 59 520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. Gegevens die we verzamelen betreft informatie die u ons geeft (door het invullen van formulieren of door correspondentie met ons, waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, financiële informatie); informatie die wij automatisch verzamelen over u van bezoeken aan onze site, en informatie die wij ontvangen vanuit andere bronnen (zakelijke partners, kredietinformatiebureaus of reclame netwerken). Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door vivaform of door zorgvuldig door vivaform geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  De gegevensverwerking van vivaform is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag (Nederland). Het CBP ziet er op toe dat alle persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd worden gebruikt en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Kijk voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens op https://www.cbpweb.nl.

  Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, geen commerciële aanbiedingen van vivaform meer wenst te ontvangen of indien u inzage in uw persoonsgegevens wenst kunt u zich richten tot de klantenservice van vivaform via adres Postbus 7151 - 3109 AD Schiedam.

  Beveiligde omgeving
  vivaform heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.
  Uw e-mail adres
  Uw e-mailadres wordt slechts commercieel gebruikt indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, of indien dit in combinatie met een bestelling aan ons wordt verstrekt. Uw e-mailadres wordt nooit verstrekt aan derden, tenzij u hier toestemming voor heeft gegeven. U kunt zich afmelden voor commerciële uitingen door middel van de link die elke commerciële e-mail van vivaform bevat.
  Prijsvragen en acties
  Voor het correct afhandelen van prijsvragen, zoals het contacteren van de winnaars zijn uw persoonlijke gegevens noodzakelijk. Actievoorwaarden en reglementen kunnen per actie variëren en worden bij de actie aangegeven.
  Inzage, wijziging van uw gegevens
  U kunt vivaform om inzage verzoeken in uw opgeslagen persoonsgegevens. Tevens kunt u vivaform via haar Klantenservice verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Verwijderen is echter alleen mogelijk indien wij deze gegevens niet (meer) nodig hebben voor het correct afhandelen van uw order en nazorg.
  Wijzigingen Privacy Policy
  vivaform behoudt zich het recht om wijzingen aan te brengen in de Privacy Policy. Bekijk deze Privacy Policy daarom regelmatig op de website www.vivaform.nl voor het meest actuele beleid.
  Cookies
  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt vivaform ''cookies''. Bij ieder bezoek aan onze website plaatst onze browser cookies op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes die door internetpagina's op uw harde schijf worden achtergelaten. Ze zijn ongevaarlijk en bevatten geen virussen. vivaform gebruikt ze om u bij een volgend bezoek te kunnen herkennen en uw loginnaam en/of taalkeuze te onthouden indien u dit wenst.

  vivaform gebruikt de volgende cookies:
  Page Caching: de vivaform website gebruikt cookies om de surf ervaringen te verbeteren door de pagina's op te slaan, waardoor ze sneller kunnen laden;.
  Remember User Login: we gebruiken een cookie om uw gebruikersnaam en / of wachtwoord te onthouden hetgeen het voor u vergemakkelijkt om in te loggen. De cookie is geldig voor een jaar (tenzij de cookie wordt verwijderd).
  Remember Shopping Basket: als u producten in uw online winkelwagentje plaatst, maar besluit de producten niet te kopen of wanneer u per ongeluk uw browser (venster) sluit, onthoudt deze cookie de producten die u in uw winkelwagen heeft geplaatst.
  Page Tracking: Wij gebruiken deze cookies om informatie over de manier waarop bezoekers onze website gebruiken te verzamelen. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren. De gegevens die we verzamelen worden geanonimiseerd opgeslagen. We gebruiken Google Analytics om statistische informatie te genereren.
  User Tracking: Dit wordt gebruikt ter controle van de toegang tot gebruikersgegevens. Dit maakt uw sessie veiliger.

  Cookies verwijderen
  Cookies verwijderen in Internet Explorer 7 & 8

  1. Klik op Extra
  2. Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Verwijderen.
  3. U hebt de volgende mogelijkheden:
   - In Internet Explorer 7: Klik op Cookies verwijderen, Ja en vervolgens opSluiten.
   - In Internet Explorer 8: Schakel het selectievakje Cookies in en klik vervolgens op Verwijderen.
  4. Klik op OK.

  Cookies verwijderen in Firefox

  1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy.
  2. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
  3. Onder Details kunt u aangeven wat u precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies' aan Cookies verwijderen in Chrome
  4. Klik op het steeksleuteltje rechtsbovenin.
  5. Klik op instellingen
  6. Kies tab Geavanceerde opties.
  7. Klik onder Privacy op de button Browsegegevens wissen...
  8. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere sitegegevens verwijderen aangevinkt staat.
  9. Klik op 'browsergegevens wissen'

  Cookies verwijderen in Safari:

  1. Open safari. Dit is het blauwe icoon in de vorm van een kompas.
  2. Kies bovenin voor Safari, en klik op Voorkeuren.
  3. Klik bovenin het nieuwe venster op 'Beveiliging' (Met het slotje).
  4. Klik op Toon cookies.
  5. Klik op 'Verwijder alles', en vervolgens nog een keer op 'Verwijder alles'
  Top
 • Redactie- en publicatievoorwaarden van meningen over een product

  Iedere mening die op de website https://www.vivaform.nl wordt gepost, valt onder de verantwoordelijkheid van haar auteur. Wanneer de internetbezoeker zijn mening op de website post, is hij er zich ten volle van bewust en voor gewaarschuwd dat ze pas gepubliceerd zal worden nadat Vivaform haar op spelling heeft nagelezen en haar eventueel heeft gematigd. De beslissing om een commentaar geheel of gedeeltelijk online te zetten en openbaar te maken ligt volledig bij https://www.vivaform.nl. Alleen commentaren en uitleg over een product worden aanvaard. Hoewel het niet aan https://www.vivaform.nl is om te oordelen of een mening relevant is, zullen commentaren die klaarblijkelijk van publicitaire aard en afkomstig blijken te zijn van een leverancier of een van zijn concurrenten niet gepubliceerd worden. Teksten die naar de prijzen verwijzen (met uitzondering van een mening over de prijs/kwaliteitverhouding), de beschikbaarheid of de levering van een product zullen worden geweigerd. Het is evenmin toegestaan om adres-, telefoon- of internetgegevens in een meningbericht achter te laten. Een relevante URL mag wel in een boodschap achtergelaten worden, maar https://www.vivaform.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde links te weigeren. Uitlatingen die in strijd zijn met de wetgeving en met de internetgebruiken, in het bijzonder aanstootgevende, beledigende of denigrerende boodschappen, zullen niet worden aanvaard. Een commentaar is uiteraard partijdig en dus onderhevig aan discussie door andere internetgebruikers, maar persoonlijke aanvallen zijn uit den boze en verwijzingen naar vorige commentaren dienen feitelijk te blijven. https://www.vivaform.nl behoudt zich ten slotte het recht voor om te beslissen over ieder bijzonder geval dat niet in dit charter vermeld staat, en een mening zodoende al dan niet geheel of gedeeltelijk te publiceren.

  Top
 • Kies uw land: